பேசு சபையே பேசு [C/4/4]
Pesu sabaye pesu / Gersson Edinbaro / Neerae 3
   Hide Chords Download PPT A+ A-
C5 பேசு, பேசு பேசு, பேசு G#5 Bb5 பேசு சபையே பேசு C5 பேசு சபையே பேசு C Am பேசு சபையே பேசு C Dm பேசு சபையே பேசு C Am பேசு சபையே பேசு C Dm G C பேசு சபையே பேசு C இது உலர்ந்த எலும்புகள் Em Dm உயிர்பெற்று எழும்பிடும் நாட்கள் F இது தள்ளாடும் முழங்கால்கள் Dm C புது பெலன் பெற்றுக்கொள்ளும் நாட்கள் C இது கோணல்கள் யாவும் Em Dm நேராக மாறிடும் நாட்கள் F இது கரடான பாதைகள் Dm C செவ்வையாக மாறிடும் நாட்கள் -பேசு சபையே C நரம்புகள் உருவாகும் Am எலும்புகள் ஒன்று சேரும் C F தசைகளும் புதிதாக தோன்றும் Dm ஆவியின் அசைவாலும் G கர்த்தரின் வார்த்தையாலும் G7 C புது ஜீவன் உனக்குள்ளாய் தோன்றும் பேசு சபையே பேசு – (4) C மேகங்கள் சூழ்ந்திடவே Am இரைச்சலும் பெருகிடவே C F பெரு மழை தேசத்தில் பெய்யும் Dm கல்வாரி இரத்தத்தாலே G ஜாதிகள் மீட்கப்பட்டு G7 C கர்த்தரை தெய்வமாக வாழ்த்தும் பேசு சபையே பேசு – (4) C ஜாதிகள் முழங்கிடவும் Am தேசங்கள் உயர்ந்திடவும் C F கர்த்தரின் கிரியைகள் தோன்றும் Dm மரித்தோரின் பள்ளத்தாக்கில் G துதிக்கின்ற சேனை ஒன்று G7 C கர்த்தரின் ஜீவன் பெற்று எழும்பும் C இது உலர்ந்த எலும்புகள் Em Dm உயிர்பெற்று எழும்பிடும் நாட்கள் F இது தள்ளாடும் முழங்கால்கள் Dm புது பெலன் பெற்றுக்கொள்ளும் C நாட்கள் C இது கோணல்கள் யாவும் Em Dm நேராக மாறிடும் நாட்கள் F இது கரடான பாதைகள் Dm C செவ்வையாக மாறிடும் நாட்கள் - பேசு சபையே பேசு பேசு, பேசு C ஜீவனை பேசு G இரட்சிப்பை பேசு Am சுவாசத்தை பேசு F அற்புதத்தை பேசு C ஜீவனை பேசு Am இரட்சிப்பை பேசு F சுவாசத்தை பேசு G அற்புதத்தை பேசு -பேசு, பேசு C F G சபையே நீ எழும்பிடு G F C காற்றே நீ வீசிடு C Am போற்று சபையே போற்று C Dm போற்று சபையே போற்று C Am போற்று சபையே போற்று C Dm G போற்று சபையே போற்று -பேசு சபையே பேசு

Send a Feedback about this Song


Comments are closed.

Search ▲ Index
PWகாகிகீகுகூகைகொகோசாசிசீசுசெசேசோஜாஜீஜெடிதாதிதுதூதெதேதொநாநிநீநெநேபாபிபுபூபெபேபோபொபோமாமீமுமெமேயாயுயெயேயோராலேவாவிவெவேவைஸ்