கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு

karththar mEl paraththai vaiththu vitu

 F | 2/4 
   Lyrics PPT* A+ A- தமிழ் only
தமிழ் only

F C F கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு karththar mEl paraththai vaiththu vitu C7 கலங்கித் தவிக்காதே kalangkith thavikkathE F Bb அவரே உன்னை ஆதரிப்பார் avarE unnai aatharippar F C F அதிசயம் செய்வார் athisayam seyvar . . F Bb 1. நீதிமான் தள்ளாட விடமாட்டார் 1. nIthiman thaLLata vitamattar Gm C C7 F நித்தமும் காத்து நடத்திடுவார் niththamum kaththu nataththituvar . . 2. நம்மைக் காக்கும் தேவனவர் 2. nammaik kakkum thEvanavar நமது நிழலாய் இருக்கின்றவர் namathu nizhalay irukkinRavar . . 3. தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலும் 3. thakappanum thayum kaivittalum அவரே நம்மை அணைத்துக் கொள்வார் avarE nammai aNaiththuk koLvar . . 4. கர்த்தர் நம் சார்பில் இருக்கும்போது 4. karththar nam sarpil irukkumpOthu நமக்கு எதிராய் நிற்பவன் யார்? namakku ethiray niRpavan yar . . 5. வாழ்வை கர்த்தருக்கு ஒப்புக் கொடுப்போம் 5. vazhvai karththarukku oppuk kotuppOm அவரே எல்லாம் வாய்க்கச் செய்வார் avarE ellam vaykkas seyvar . . 6. என்றும் அவரில் மகிழ்ந்திருப்போம் 6. enRum avaril makizhnthiruppOm இதய விருப்பம் நிறைவேற்றுவார் ithaya viruppam niRaivERRuvar


Send a Feedback about this Song


Comments are closed.

Search ▲ Index
PWகாகிகீகுகூகைகொகோசாசிசீசுசெசேசோஜாஜீஜெடிதாதிதுதூதெதேதொநாநிநீநூநெநேபாபிபீபுபூபெபேபோபொபோமாமீமுமெமேயாயுயெயேயோராலேவாவிவெவேவைஷாஸ்