அத்திமரம் துளிர்விடாமல் போனாலும் [Cm/4/4]
   Hide Chords Download PPT A+ A-
Cm6 அத்திமரம் துளிர்விடாமல் போனாலும் திராட்சை செடி பலன் Gsus4 கொடாமல் போனாலும் Cm கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன் Gsus4 Cm என் தேவனுக்குள் களிகூருவேன் . Cm 1. ஒலிவ மரம் பலன் அற்றுப் போனாலும் Ab Cm வயல்களிலே தானியமின்றிப் போனாலும் . 2. மந்தையிலே ஆடுகளின்றிப் போனாலும் தொழுவத்திலே மாடுகளின்றிப் போனாலும் . 3. எல்லாமே எதிராக இருந்தாலும் சூழ்நிலைகள் தோல்வி போல தெரிந்தாலும் . 4. உயிர் நண்பன் என்னை விட்டுப் பிரிந்தாலும் ஊரெல்லாம் என்னைத் தூற்றித் திரிந்தாலும்

Send a Feedback about this Song


Comments are closed.

Search ▲ Index
PWகாகிகீகுகூகைகொகோசாசிசீசுசெசேசோஜாஜீஜெடிதாதிதுதூதெதேதொநாநிநீநெநேபாபிபுபூபெபேபோபொபோமாமீமுமெமேயாயுயெயேயோராலேவாவிவெவேவைஸ்