யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்

yEkOva thEvanukku aayiram namangkaL

 E | 2/4 
   Lyrics PPT* A+ A- தமிழ் only
தமிழ் only

E A E யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் yEkOva thEvanukku aayiram namangkaL G#m C#m G# C#m எதைச் சொல்லி பாடிடுவேன் - என் ethais solli patituvEn - en E A E கர்த்தாதி கர்த்தர் செய்த நண்மைகள் ஆயிரம் karththathi karththar seytha naNmaikaL aayiram F#m B E கரம் தட்டி பாடிடுவேன் karam thatti patituvEn . . E F#m யேகோவா ஷாலோம் யெகோவா ஷம்மா yEkOva shalOm yekOva shamma B E யேகோவா ரூவா யெகோவா ராஃபா (2) yEkOva rUva yekOva rapa 2 . . E எல்ரோயீக்கு அல்லேலூயா elrOyIkku allElUya G#m C#m என்னை நீரே கண்டீரைய்யா ennai nIrE kaNtIraiyya E G# C#m ஏக்கம் எல்லாம் தீர்த்தீரய்யா eekkam ellam thIrththIrayya F#m நான் தாகத்தோடு வந்த போது nan thakaththOtu vantha pOthu D ஜீவத் தண்ணீர் எனக்கு தந்து jIvath thaNNIr enakku thanthu B E தாகம் எல்லாம் தீர்த்தீரையா ....யேகோவா ஷாலோம் thakam ellam thIrththIraiya ....yEkOva shalOm . . எல்ஷடாயும் நீங்கதாங்க elshatayum nIngkathangka சர்வவல்ல தேவனாக sarvavalla thEvanaka என்னை என்றும் நடத்த்துவீங்க ennai enRum natathththuvIngka எபிநேசரும் நீங்கதாங்க epinEsarum nIngkathangka உதவி செய்யும் தேவனாக uthavi seyyum thEvanaka என்னை என்றும் தாங்குவீங்க ....யேகோவா ஷாலோம் ennai enRum thangkuvIngka ....yEkOva shalOm . . ஏலோஹீமும் நீங்கதாங்க eelOhImum nIngkathangka என்றுமுள்ள தேவன் நீங்க enRumuLLa thEvan nIngka எந்த நாளும் பாடுவேங்க entha naLum patuvEngka இம்மானுவேல் நீங்கதாங்க immanuvEl nIngkathangka மன்ணில் வந்த தேவன் நீங்க manNil vantha thEvan nIngka இன்றும் என்றும் பாடுவேங்க ....யேகோவா ஷாலோம்inRum enRum patuvEngka ....yEkOva shalOm


Send a Feedback about this Song


3 responses to “யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்”

 1. Jayasrikiruba says:

  This Is A Super Song Thanks

 2. rino says:

  thank u so much church spot
  definitely u r doing a great job for christ

 3. Franklin says:

  Thank you bro.

Search ▲ Index
PWகாகிகீகுகூகைகொகோசாசிசீசுசெசேசோஜாஜீஜெடிதாதிதுதூதெதேதொநாநிநீநூநெநேபாபிபீபுபூபெபேபோபொபோமாமீமுமெமேயாயுயெயேயோராலேவாவிவெவேவைஷாஸ்