யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்

yegova thevanukku aayiram namangal / Gersson Edinbaro / Neerae 1 / E - 2/4
  
E A E யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் G#m C#m G# C#m எதைச் சொல்லி பாடிடுவேன் - என் E A E கர்த்தாதி கர்த்தர் செய்த நண்மைகள் ஆயிரம் F#m B E கரம் தட்டி பாடிடுவேன் . E F#m யேகோவா ஷாலோம் யெகோவா ஷம்மா B E யேகோவா ரூவா யெகோவா ராஃபா (2) . E எல்ரோயீக்கு அல்லேலூயா G#m C#m என்னை நீரே கண்டீரைய்யா E G# C#m ஏக்கம் எல்லாம் தீர்த்தீரய்யா F#m நான் தாகத்தோடு வந்த போது D ஜீவத் தண்ணீர் எனக்கு தந்து B E தாகம் எல்லாம் தீர்த்தீரையா ....யேகோவா ஷாலோம் . எல்ஷடாயும் நீங்கதாங்க சர்வவல்ல தேவனாக என்னை என்றும் நடத்த்துவீங்க எபிநேசரும் நீங்கதாங்க உதவி செய்யும் தேவனாக என்னை என்றும் தாங்குவீங்க ....யேகோவா ஷாலோம் . ஏலோஹீமும் நீங்கதாங்க என்றுமுள்ள தேவன் நீங்க எந்த நாளும் பாடுவேங்க இம்மானுவேல் நீங்கதாங்க மன்ணில் வந்த தேவன் நீங்க இன்றும் என்றும் பாடுவேங்க ....யேகோவா ஷாலோம்

You may be looking for these too..

More songs by Gersson Edinbaro

More songs from Neerae 1

15 responses to “கிருபையால் நிலைநிற்கின்றோம்”

 1. goodi says:

  nice song i will sing this daily.

 2. Ashok Kumar says:

  Thanks For all those who are behind this work! It’s Very Very Helpful!God bless you all.

 3. Ashok Kumar says:

  awesome, Thanks a Lot for the publisher who published in this way. May Our Lord God Bless You more and more and give you best reward as well in heaven for helping many for building His kingdom.

 4. Ashok Kumar says:

  Wow!!!!!!!!!!!! It has Soooooooo Good I Been Blessed which Could Glorify Our Lord and Savior Jesus Christ

 5. rino says:

  tanks 4r chords

 6. Jayasrikiruba says:

  This Is An Beautiful Song And My Favourite Song Thank U

 7. Selvam says:

  Good Job God bless you

 8. Franklin says:

  Great job brother. thank you very much for your cords

 9. sam_ece says:

  ITS NICE. IS IT POSSIBLE TO TAKE PRINTOUT OF ONLY THE SONG

 10. santhosh says:

  very useful tank you

 11. shajin.s says:

  Thanks for the chords

 12. shajin.s says:

  Thanks

 13. Shyla evanjelin says:

  nice song

 14. jackson says:

  try sing this song in f scale.

 15. enoch says:

  இ லைக் கீஸ்

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.