உம் பிரசன்னம் நாடி வந்தேன் [Bm/4/4]
um prasannam naadi vanthen / Freddy Joseph / En Meetpar 2
   Hide Chords Download PPT A+ A-
Bm Em G உம் பிரசன்னம் நாடி வந்தேன் D F# Bm கிருபையினால் நோக்கிடுமே E A D உம் இரத்தத்தால்ஏன்னை கழுவிடுமே Em F# Bm உம் பிள்ளையாய் என்னை மாற்றிடுமே Bm A Bm என் இயேசுவே என் இராஜனே Em G F# Bm நான் ஏங்குகிறேன் உம் சமூகத்திற்கே Bm Em G உம் வசனம் தியானிக்கையில் D F# Bm இதம் அதில் ஆறுதலே E A D மனிதர்கள் என்னை பகைத்தாலும் Em G F# Bm அஞ்சிடேனே நீர் இருக்கையிலே ... என் இயேசுவே Bm Em G வாழ்க்கையில் பாரங்கல் நெருக்கையிலே D F# Bm உம் பிரசன்னம் என் அடைக்கலமே E A D திக்கற்ற நிலமையில் இருந்தாலும் Em G F# Bm திடன் கொள்ளுவேன் உம் சமூகத்திலே ... என் இயேசுவே

Send a Feedback about this Song


Comments are closed.

Search ▲ Index
PWகாகிகீகுகூகைகொகோசாசிசீசுசெசேசோஜாஜீஜெடிதாதிதுதூதெதேதொநாநிநீநெநேபாபிபுபூபெபேபோபொபோமாமீமுமெமேயாயுயெயேயோராலேவாவிவெவேவைஸ்