Pகாகிகீகுகூகைகொகோசாசிசீசுசூசெசேசோஜாஜீஜெஜோடிதாதிதுதூதெதேதொநாநிநீநூநெநேநோபாபிபீபுபூபெபேபோபொபோமாமீமுமெமேமோயாயுயூயெயேயோராரொலேவாவிவீவெவேவைஷாஸ்
அக்கினி… அக்கினி… அக்கினி…

akkini akkini akkini

 F | 2/4 
Lyrics PPT* தமிழ் A- A+

F அக்கினி… அக்கினி… அக்கினி… akkini akkini akkini F C உன்னதத் தேவனின் அக்கினி unnathath thEvanin akkini C பரமதில் இருந்து பூமியில் paramathil irunthu pUmiyil C F இறங்கின அக்கினி – (2) iRangkina akkini 2 C F பலிபீடமதிலே பற்றி எரிகின்ற அக்கினி palipItamathilE paRRi erikinRa akkini F அக்கினி… அக்கினி… akkini akkini C F அக்கினி… அக்கினி… அக்கினி… akkini akkini akkini F Bb F பரலோக அக்கினி பரிசுத்த அக்கினி – 2 paralOka akkini parisuththa akkini 2 Dm Bb F தெய்வீக அக்கினி தேவனின் அக்கினி – 2 theyvIka akkini thEvanin akkini 2 ...அக்கினி… ...akkini F Bb F மோசேக் கால முட்செடி அக்கினி – 2 mOsEk kala mutseti akkini 2 Dm Bb F எலுயாக் கால பலிபீட அக்கினி – 2 eluyak kala palipIta akkini 2 ...அக்கினி… ...akkini F Bb F ஆவியின் அக்கினி அபிஷேக அக்கினி – 2 aaviyin akkini apishEka akkini 2 Dm Bb F எரிகிற அக்கினி இயேசுவின் அக்கினி – 2 erikiRa akkini iyEsuvin akkini 2 ...அக்கினி… ...akkini


https://churchspot.com/?p=60951

Send a Feedback about this Song


Latest Songs